ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

       การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์ที่ได้ระบุไว้ตามประกาศ พร้อมทั้งมีกฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (ข้อตกลงและเงื่อนไข) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

       อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะมีการเผยแพร่ไว้ในไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2.ลิขสิทธิ์

       เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงรูปภาพ ข้อความ บทความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก รหัสเมตะและอินเตอร์เฟซทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดจัดเก็บหรือพิมพ์ข้อมูลเอกสารจาก www.kubetthailand.com ได้ หากข้อมูลเอกสารไม่ได้รับการแก้ไขและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้งานข้อมูลและเอกสารต่างๆของ KUBET ผู้ใช้งานต้องระบุแหล่งที่มาจาก www.kubetthailand.com หรือแหล่งที่มาของชื่อโดเมนอย่างเป็นทางการ https://kucasinoth.me 

       เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ผู้ใช้งานไม่สามารถอัปโหลดหรือแนบโพสต์ ส่ง หรือทำให้มีเนื้อหาที่เป็นส่วนประกอบใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในแง่ของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆขององค์กร หรือบุคคลใดๆ หากมีการฝ่าฝืนเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการที่เราจัดให้กับผู้ที่ต้องสงสัยว่าละเมิดสิทธิ์

3.ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

       บุคคลหรือองค์กรที่เข้าถึงไซต์ตกลงที่จะให้เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม (ที่อยู่ IP, URL, หน้าที่เยี่ยมชม) เมื่อบุคคลหรือองค์กรสมัครใจหรือดำเนินการเพื่อเข้าถึงไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการเท่านั้น:

  • สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมในหมวดหมู่ต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพของไซต์ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมมินิเกม การสะสมคะแนน การเข้าสู่ระบบ มาตรการที่จำเป็นจะดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและจะไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
  • ในขณะที่เข้าถึงไซต์หากผู้ใช้งานสังเกตเห็นสัญญาณที่ผิดปกติ ควรหยุดการใช้งานไซต์ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานยังคงเข้าถึงต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามบริษัทจะตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณผิดปกติทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้ง

4.ซอฟต์แวร์บนไซต์

       ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากไซต์ เป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของ www.kubetthailand.com หรือผู้ให้บริการเนื้อหา ซอฟต์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้นและการใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ “ข้อตกลงใบอนุญาต” การคัดลอกหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอาจส่งผลให้ถูกลงโทษ